Dla Osób Bezdomnych

Od kilku już lat Brodnickie Centrum Caritas pomaga osobom bezdomnym. Projekt „Szansa na lepsze jutro” skierowaliśmy do podopiecznych prowadzonej przez nas noclegowni, a część osób z niej korzystających realizować będzie indywidualne programy, które pomogą im wyjść z bezdomności.

Podopieczni Noclegowni

Skuteczne udzielenie pomocy osobie bezdomnej polega na pracy indywidualnej, opartej na rozpoznaniu przyczyn, które doprowadziły do obecnej, trudnej sytuacji tej osoby. Dlatego też wsparcie oferowane w projekcie polega na motywowaniu i inspirowaniu do działań samopomocowych, głównie służących odbudowaniu poczucia własnej wartości.


Piętnastu osobom, które przebywają w noclegowni, oprócz samej możliwości korzystania z miejsca noclegowego, oraz ciepłego posiłku, udzielana jest pomoc psychologa. Poradnictwo psychologiczne ma na celu udzielanie wskazówek dotyczących uzależnień, świadomości niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niosą, oraz mechanizmów wychodzenia z uzależnienia. Pomoc ta polega również na podniesieniu świadomości własnej wartości, co ma im ułatwić wchodzenie w zdrowe relacje międzyludzkie. Wsparcie obejmuje też aktywizację zawodową, w ramach której osoba bezdomna może wziąć udział w wolontariacie, czy płatnym stażu. W ramach motywowania do podjęcia pracy, osoby te będą miały również możliwość realizowania odpłatnych praktyk u pracodawców. 

Pomoc udzielana osobom bezdomnym ma na celu zmotywowanie ich do działania na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej, głównie poprzez korzystanie ze wsparcia psychologa, ale też i dzięki ponownemu rozpoczęciu aktywności zawodowej, co ma ułatwić powrót do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności

Osoby bezdomne, które gotowe są podjąć się trudnego zadania, jakim jest proces wychodzenia z bezdomności mają za sobą bardzo waży krok - podjęcie decyzji o zmianie dotychczasowego sposobu życia. Jednak, proces ten nie jest możliwy bez pomocy specjalistów, oraz indywidualnego wsparcia, dostosowanego do konkretnych potrzeb.

Działania pomocowe w tej grupie skierowane są do osób, które zobowiązały się do realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Program ten, polega na współpracy osoby bezdomnej ze specjalistą, który prowadzi osobę bezdomną, służąc radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, mieszkaniowych, uzyskaniu zatrudnienia oraz, jeśli to konieczne, kieruje na leczenie z uzależnienia.

Dzięki otrzymywanemu wsparciu, osoby te mają możliwość uzyskania kompleksowej pomocy, w najważniejszych dla nich obszarach. Jest to nie tylko możliwość zamieszkania w samodzielnym mieszkaniu chronionym, ale również wzięcie udziału w szeregu działań mających na celu wsparcie psychologiczne, oraz bardzo ważne w sytuacji tych osób, uzyskanie pomocy w zdobyciu zatrudnienia.

Pomoc ta skierowana jest do grupy 6 osób bezdomnych, która przebywa w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Wsparcia Dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością. Ze względu na ich silną motywację do poprawy sytuacji życiowej, pomoc do nich skierowana jest bardziej rozbudowana. Mogą one korzystać nie tylko z pomocy pracownika socjalnego i terapeuty uzależnień, ale również realizują wolontariat, biorą udział w zajęciach aktywizacji zawodowej, czy kursach zawodowych. W celu poprawy sprawności fizycznej korzystają z sali doćwiczeń. Ponadto osoby te odbywają płatne staże i praktyki zawodowe, które ułatwią im powrót do pracy w dotychczasowym zawodzie lub dzięki nabyciu nowych umiejętności pozwolą na zdobycie zatrudnienia w nowej profesji.
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.